دو مثال از روش کلاسیک و کرنک نیکلسون

روش کلاسیک

مثال: با استفاده از روش کلاسیک انتقال حرارت میله ای به طول واحد را در زمان   حل کنید .

 

 

شرایط سرحدی:

 

شرایط اولیه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                نتیجه کلاسیک

         0    0.5000    1.0000    0.5000         0

         0    0.5000    0.6667    0.5000         0

         0    0.3889    0.5556    0.3889         0

         0    0.3148    0.4444    0.3148         0

         0    0.2531    0.3580    0.2531         0

         0    0.2037    0.2881    0.2037         0

         0    0.1639    0.2318    0.1639         0

         0    0.1319    0.1866    0.1319         0

         0    0.1062    0.1501    0.1062         0

         0    0.0854    0.1208    0.0854         0

         0    0.0687    0.0972    0.0687         0

         0    0.0553    0.0782    0.0553         0

         0    0.0445    0.0630    0.0445         0

         0    0.0358    0.0507    0.0358         0

         0    0.0288    0.0408    0.0288         0

         0    0.0232    0.0328    0.0232         0

         0    0.0187    0.0264    0.0187         0

         0    0.0150    0.0212    0.0150         0

         0    0.0121    0.0171    0.0121         0

         0    0.0097    0.0138    0.0097         0

         0    0.0078    0.0111    0.0078         0

         0    0.0063    0.0089    0.0063         0

         0    0.0051    0.0072    0.0051         0

         0    0.0041    0.0058    0.0041         0

         0    0.0033    0.0046    0.0033         0

         0    0.0026    0.0037    0.0026         0

         0    0.0021    0.0030    0.0021         0

         0    0.0017    0.0024    0.0017         0

         0    0.0014    0.0019    0.0014         0

         0    0.0011    0.0016    0.0011         0

         0    0.0009    0.0013    0.0009         0

         0    0.0007    0.0010    0.0007         0

         0    0.0006    0.0008    0.0006         0

         0    0.0005    0.0007    0.0005         0

         0    0.0004    0.0005    0.0004         0

         0    0.0003    0.0004    0.0003         0

         0    0.0002    0.0003    0.0002         0

         0    0.0002    0.0003    0.0002         0

         0    0.0002    0.0002    0.0002         0

         0    0.0001    0.0002    0.0001         0

         0    0.0001    0.0001    0.0001         0

         0    0.0001    0.0001    0.0001         0

         0    0.0001    0.0001    0.0001         0

         0    0.0001    0.0001    0.0001         0

         0    0.0000    0.0001    0.0000         0

         0    0.0000    0.0000    0.0000         0

         0    0.0000    0.0000    0.0000         0

         0    0.0000    0.0000    0.0000         0

         0    0.0000    0.0000    0.0000         0

         0    0.0000    0.0000    0.0000         0

         0    0.0000    0.0000    0.0000         0

 

مثال: با استفاده از روش کرانک نیکلسون  انتقال حرارت میله ای به طول واحد را در زمان   حل کنید .

 

 

شرایط سرحدی:

 

شرایط اولیه :

 

 

 

 

           

 

 

 

 

روش کرنک نیکلسون

 

 

 

 

نتیجه برنامه کرنک نیکلسون

         0    0.1875    0.2500    0.1875         0

         0    0.0938    0.0625    0.0313         0

         0    0.0625         0         0         0

         0    0.0521   -0.0208         0         0

         0    0.0486   -0.0278    0.0052         0

         0    0.0475   -0.0301    0.0095         0

         0    0.0471   -0.0309    0.0123         0

         0    0.0469   -0.0311    0.0139         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0147         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0152         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0154         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0155         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0312    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

         0    0.0469   -0.0313    0.0156         0

/ 0 نظر / 273 بازدید